Formularz rejestracyjny


DANE FIRMY
ADRES SIEDZIBY WEDŁUG CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DANE WNIOSKODAWCY/WŁAŚCICIELA FIRMY
DANE TELEADRESOWE - ADRES ZAMELDOWANIA
DANE TELEADRESOWE - ADRES ZAMIESZKANIA
DANE TELEADRESOWE - ADRES DO KORESPONDENCJI
* pola wymagane.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U.2015.128) w związku z art. 13 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam BFF Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (90-330) przy al. Piłsudskiego 76, KRS 0000263422, NIP 947-18-00-271, REGON 471987671 (dalej: BFF Polska) oraz BFF MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi (90-330) przy al. Piłsudskiego 76, KRS 0000361997, NIP 725-20-27-054, REGON 100907116 (dalej: BFF MEDFinance) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (dalej: BIG InfoMonitor S.A.) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych dotyczących moich zobowiązań i wymagalnego zadłużenia z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich oraz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie, w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny wiarygodności płatniczej, oceny ryzyka kredytowego. Ponadto upoważniam BFF Polska oraz BFF MEDFinance do pozyskania z BIG InfoMonitor SA informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U.2015.128) w związku z art. 13 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015 ), w imieniu mojej firmy upoważniam BFF Polska S.A. z siedzibą 90-330 Łódź, al. Piłsudskiego 76, KRS 0000263422, NIP 947-18-00-271, REGON 471987671 (dalej: BFF Polska) oraz BFF MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi (90-330) przy al. Piłsudskiego 76, KRS 0000361997, NIP 725-20-27-054, REGON 100907116 (dalej: BFF MEDFinance) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (dalej: BIG InfoMonitor SA) informacji gospodarczych oraz do pozyskania, za pośrednictwem BIG InfoMonitor, danych gospodarczych dotyczących zobowiązań i wymagalnego zadłużenia mojej firmy z Biura Informacji Kredytowej SA, Związku Banków Polskich oraz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie, w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny wiarygodności płatniczej, oceny ryzyka kredytowego. Ponadto upoważniam BFF Polska oraz BFF MEDFinance do pozyskania z BIG InfoMonitor SA informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wyrażam zgodę na otrzymanie od BFF MEDFinance S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail, SMS).